Financiën

Financiële positie

Van Kaderbrief naar Begroting
In de Kaderbrief 2021 hebben we een aantal uitgangspunten voor de Begroting 2021 opgenomen.
Een daarvan is, dat we streven naar een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024.
We kunnen u inderdaad een sluitende meerjarenbegroting voorleggen. Daarbij houden we rekening met de actualisatie van bestaande budgetten (autonome ontwikkelingen), de structurele doorwerking vanuit de 2e tussentijdse rapportage 2020 en de Meicirculaire 2020. Omdat we dit jaar een "vroege" Prinsjesdag hebben, beschikken we eerder dan andere jaren over de informatie uit de Septembercirculaire. Hierover wordt u net als in voorgaande jaren in een apart raadsvoorstel geïnformeerd. De uitkomst van de Septembercirculaire staat wel in het financieel overzicht van deze begroting maar is verder niet in de begroting verwerkt.

We presenteren hierna eerst het overzicht van onze financiële positie. Vervolgens lichten we de autonome ontwikkelingen toe. De toelichting op de Meicirculaire 2020 vindt u hier. De posten die doorwerken vanuit de 2e Tussentijdse Rapportage 2020 hebben we ook verwerkt.

We hebben in deze begroting, zoals aangegeven in de kaderbrief, twee nieuwe voorstellen opgenomen. Deze hebben betrekking op de Aloysiuslocatie en de regionale samenwerking. Ook gaan wij in op een tweetal door uw raad ingediende moties:  de motie "Meer woningen mogelijk maken" en de motie "Op weg naar veiliger verkeer".

In de laatste paragraaf van dit onderdeel van de begroting hebben we een voorstel opgenomen over de inzet van de reserve precariobelasting.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25