Financiën

Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2020 *

2021

OZB (groei + index)

11.704

12.404

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

58.073

59.756

Uitkering deelfonds sociaal domein

5.486

5.437

Dividenden

120

53

Precariorechten

3.431

3.431

Saldo van de financieringsfunctie

163

60

Overige algemene dekkingsmiddelen

322

322

Vennootschapsbelasting

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

78.995

81.463

Reservering precariorechten

- 2.980

-3.087

Vrij besteedbare middelen

76.015

78.376

* Begroting 2020 na wijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25