Samenvatting

Waar zetten we in 2021 op in?

In Lingewaard is het goed wonen
We bereiden woningbouwprojecten in de verschillende kernen voor en voeren deze uit. Daarmee voorzien we in woningbehoefte voor verschillende doelgroepen. We leveren ongeveer 200 nieuwe woningen op: 14 woningen in Angeren (o.a. Bolder), 58 in Bemmel (Plakse Wei en Loostraat), 3 in Doornenburg, 48 in Gendt (o.a. Vleumingen), 18 in Haalderen (Mariaplein en De Halden) en 57 woningen in Huissen (o.a. Korte Loostraat en Doelenstraat). Daarnaast brengen we de volgende woningbouwplannen in procedure: Bloemstraat / Slingerbos, Driegaarden en Malenborg in Huissen, De Poel en Op den Winkel in Angeren, Kruigang en Markt 20 – 24 in Gendt, Blauwe Hoek / Groenestraat in Doornenburg, Zandsestraat / De Pas in Bemmel en Van der Mondeweg / Lage Zandsestraat in Haalderen.

Samen met onze partners zetten we in op revitalisering en sociale leefomgeving. We gaan verder met de revitalisering van de Zilverkamp en maken samen plannen voor het hart van de Zilverkamp. In samenwerking met de corporaties en andere partijen blijven we inzetten op vroeg-signalering van huurschulden.
De Nota Wonen is samen met veel verschillende partijen gemaakt. Deze lijn zetten we door samen met een klankbordgroep met onder meer ontwikkelaars, corporaties en makelaars.
We zetten nog meer in op ons grondstoffenbeleid ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’. Zo werken we toe naar minder restafval en meer hergebruik. Ook blijven we werken aan een schone en goed onderhouden openbare ruimte. Bij de uitvoering en handhaving van ons beleid werken we samen met de ODRA.

Lingewaard is goed en veilig bereikbaar
We gaan verder met de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Zwaartepunt hierbij ligt op de veiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving. We geven een vervolg aan onderzoeken naar de ontsluiting Huissen op de A325 en de tweezijdige ontsluiting van de wijk Essenpas. Daarnaast werken we aan de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten waaronder de Carway, de Dorpensingel, ontsluiting Karstraat – Houtakker II.

Lingewaard is in 2050 energieneutraal
We focussen op drie speerpunten: energie besparen, het opwekken van duurzame energie en warmtetransitie. We werken verder aan een ‘transitievisie warmte’ en we maken een businessplan voor besluitvorming over een warmtebedrijf. Samen met andere gemeenten werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). Medio 2021 stellen we daarvoor ons eindbod vast. We bouwen de laad-infrastructuur voor elektrische auto’s verder uit.
We nemen deel aan onderzoeken naar de mogelijkheden van Hoge Temperatuur Opslag, zonne-thermie,  windenergie en aquathermie.
We geven als gemeente het goede voorbeeld door gebouwen in ons eigendom verder te verduurzamen.
We betrekken onze inwoners (onder wie jeugd) en ondernemers bij onze duurzaamheidsplannen en faciliteren het Energieloket. Om in te spelen op het veranderende klimaat, stellen we een lokale klimaatadaptie strategie op. Hiermee willen we als gemeente minder kwetsbaar zijn en worden voor de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Het ondernemersklimaat is in Lingewaard aantrekkelijk
De verkoop van bedrijfskavels ging in 2020 onverminderd door. Om in de toekomst voldoende bedrijfskavels te hebben, kijken we naar het verder ontwikkelen van onze bedrijventerreinen. Dit willen we doen door nog beschikbare bedrijfskavels te verkopen. Daarnaast starten we met de voorbereidingen voor een nieuw bedrijventerrein. Met onze hulp en via steunpakketten van de provincie creëren ondernemers met elkaar levendige centra en zorgen we ervoor dat bedrijventerreinen vitaal blijven. We blijven het verder samenwerken van ondernemers in collectieven stimuleren. We maken een nieuw economisch beleidsplan en een plan Next Garden na 2021.
Samen met andere gemeenten en de provincie maken we onze regio aantrekkelijk op recreatief en toeristisch terrein. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor onze eigen inwoners. We blijven investeren in goede fiets- en wandelroutes en faciliteren zowel grotere publiekstrekkers (zoals Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg) als kleine en nieuwe initiatieven. We gaan, samen met de gemeente Berg en Dal, verder met het onderzoek naar de mogelijkheid van een voet- en fietsveer tussen Bemmel en de Ooij. We blijven de beheerstichting van het Fort Pannerden ondersteunen en verwachten dat het fort de status van UNESCO Werelderfgoed wordt toegekend.

In Lingewaard kijken we naar elkaar om
We willen goede zorg blijven leveren en tegelijkertijd de kosten onder controle houden. Daarom stelden we eerder een ambitieus rapport ‘Taskforce Sociaal Domein’ vast. We blijven werken aan de maatregelen uit dit rapport. Daarnaast bereiden we een nieuw Beleidsplan Sociaal Domein voor. Hierin sluiten we aan bij de Taskforce. We geven uitvoering aan de vijf thema’s: Opgroeien en opvoeden, Gezond en gelukkig ouder worden, Uit de verwarring, Aan het werk en Nieuw in Lingewaard.
Met onze maatschappelijke partners, het onderwijs en de inwoners zorgen we voor een ‘gebiedsgerichte’ manier van samenwerken. Zo bouwen we aan een goed sociaal klimaat en voorkomen of lossen we problemen op.
Samen met andere gemeenten (via de MGR) en met het Werkgeversservicepunt (WSP) willen we meer mensen aan het werk helpen. Dit doen op verschillende manieren zoals opleiding, scholing, stageplekken en vouchers. Ook starten we met een speciale app als platform voor zowel consulenten als werkzoekenden. Door stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden leidt deze inspanning niet tot een bestandsdaling.  
We bereiden de invoering medio 2021 van een nieuwe Wet Inburgering voor en werken vanaf 2021 volgens een nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Met andere gemeenten en de MGR passen we de regeling voor Beschermd Wonen aan.

Het vorig jaar gesloten Lokaal Sportakkoord werken we verder uit en we actualiseren ons sportbeleid. We bereiden een nieuw cultuurbeleid voor, inclusief bibliotheekbeleid. Vanuit de eerdere Contourennota Accommodatie- en Vastgoedbeleid verbeteren we ons maatschappelijk vastgoed (op het gebied van sport, cultuur en sociaal welzijn). Hiervoor maken we maatschappelijke huisvestingsplannen per kern. We werken voor Huissen en Haalderen de voorkeursvariant uit naar een uitvoeringsplan en starten de oriëntatiefase voor Bemmel. We leveren een nieuwe tijdelijke huisvesting op voor turnvereniging SGS.
We gaan door met het succesvolle project Lingewaard Doet. Daarnaast geven we samen met inwoners uitvoering aan ontwikkelingsplannen in hun wijk of dorp, zoals de Zilverkamp, Haalderen, Gendt. In 2021 levert de werkgroep een ontwikkelingsplan op voor ’t Zand. De werkgroep in Doornenburg levert een nieuw ontwikkelingsplan op.

We willen goed en passend onderwijs bieden aan alle kinderen. Daarom starten we een netwerk van ketenpartners dat zorgt voor goede preventie. We gaan verder met het Integraal Huisvestingsplan: OBC Bemmel, De Doornick, Het Sterrenbos en de Vonkenmorgen. Ook gaan we kijken hoe we het ruimtetekort bij IKC Binnenstebuiten kunnen oplossen. We zetten in op lees- en taalonderwijs zodat de instroom naar dyslexiezorg vermindert. En we willen het taboe rondom laaggeletterdheid doorbreken.

Organisatie
We blijven investeren in een betrouwbaar, transparant en professioneel bestuur. Dit doen we onder meer door duidelijk te communiceren en dit te toetsen bij het lezerspanel. Samen met Overbetuwe trekken we op in de regionale samenwerking. We sluiten aan in verschillende rollen bij diverse regionale overleggen om zo Lingewaard en het middengebied op de kaart te zetten.

Inwoners en organisaties centraal staan in onze dienstverlening. We werken vanuit de vraag: ‘Wat hebben onze inwoners nodig en wat kunnen wij doen om zo goed mogelijk aan die behoefte te voldoen?’ We zetten daarom in op verbetering dienstverlening, transformatie sociaal domein (Taskforce) en transformatie ruimtelijk domein (Omgevingsvisie en Omgevingswet).

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25