Financiën

Meerjarenbegroting 2021 - 2024

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Totalen Meerjarenbegroting 2021- 2024

Nr.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1

Veiligheid

-3.298

-3.290

-3.290

-3.290

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.232

-2.224

-2.224

-2.224

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.066

-1.066

-1.066

-1.066

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

-10.239

-5.193

-5.193

-5.193

2.1

Verkeer en vervoer

-10.198

-5.152

-5.152

-5.152

2.2

Parkeren

-41

-41

-41

-41

3

Economie

-956

-956

-986

-986

3.1

Economische ontwikkeling

-698

-698

-728

-728

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

61

61

61

61

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-198

-198

-198

-198

3.4

Economische promotie

-121

-121

-121

-121

4

Onderwijs

-3.889

-3.889

-3.889

-3.889

4.1

Openbaar basisonderwijs

-49

-49

-49

-49

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.066

-2.066

-2.066

-2.066

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.774

-1.774

-1.774

-1.774

5

Sport, cultuur en recreatie

-8.017

-7.947

-7.947

-8.052

5.1

Sportbeleid en activering

-627

-627

-627

-627

5.2

Sportaccommodaties

-2.201

-2.146

-2.146

-2.146

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-374

-374

-374

-374

5.5

Cultureel erfgoed

-94

-94

-94

-94

5.6

Media

-836

-836

-836

-836

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.885

-3.870

-3.870

-3.975

6

Sociaal domein

-36.043

-35.503

-34.889

-34.676

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.595

-4.585

-4.486

-4.486

6.3

Inkomensregelingen

-2.047

-1.887

-1.838

-1.838

6.4

Begeleide participatie

-5.583

-5.347

-5.122

-4.909

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.056

-1.122

-1.126

-1.126

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.346

-3.321

-3.320

-3.320

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.776

-7.744

-7.744

-7.744

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.079

-9.986

-9.792

-9.792

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.561

-1.511

-1.461

-1.461

7

Volksgezondheid en milieu

-846

-581

-592

-587

7.1

Volksgezondheid

-1.686

-1.688

-1.688

-1.688

7.2

Riolering

1.582

1.543

1.540

1.540

7.3

Afval

1.574

1.580

1.585

1.580

7.4

Milieubeheer

-2.184

-1.879

-1.883

-1.887

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-132

-137

-146

-132

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-2.647

-2.237

-2.077

-2.073

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.458

-1.048

-888

-884

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

-1.189

-1.189

-1.189

-1.189

9

Bestuur en ondersteuning

61.346

58.961

58.944

59.180

9.1

Bestuur

-1.957

-2.049

-2.096

-2.119

9.2

Burgerzaken

-590

-590

-586

-586

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.119

-1.069

-1.069

-1.069

9.4

Overhead

-15.216

-15.635

-15.924

-16.387

9.5

Treasury

192

219

224

227

9.61

OZB woningen

8.998

9.331

9.620

9.913

9.62

OZB niet-woningen

3.176

3.229

3.383

3.438

9.64

Belastingen overig

2.829

-602

-602

-602

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

65.193

67.249

68.564

69.908

9.8

Overige baten en lasten

-160

-1.122

-2.570

-3.543

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

Totaal Saldo van lasten en baten

-4.589

-635

81

434

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

3.700

449

-74

-65

Saldo MJB 2021-2024

-889

-186

7

369

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25