Samenvatting

Leeswijzer

PROGRAMMA'S

Per programma benoemen we de inhoudelijke onderwerpen, de doelen die we daarvoor willen bereiken, de beleidsnota's en de relevante indicatoren.

Wat gaan we doen in 2021?
Hier geven we zo concreet mogelijke informatie over de acties die we in 2021 gaan uitvoeren om de doelen te bereiken.

Wat mag het kosten?
Hier geven we aan welk budget er in het betreffende programma omgaat. Bij de vaststelling van de begroting worden de budgetten geautoriseerd op programmaniveau.
De budgetten zijn inclusief de lasten voor personele inzet. Ook de autonome ontwikkelingen, de nieuwe voorstellen en de inzet van de reserve precariobelasting, zoals die in de financiële positie zijn opgenomen, zijn in de tabel 'Wat mag het kosten?' verwerkt.

Onder de tabel 'Wat mag het kosten?' zijn de 'Specificatie mutaties reserves' en de 'Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar' opgenomen.

De 'Specificatie mutaties reserves' bevat alle begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in 2021 inclusief de mutaties voortvloeiend uit de inzet van de reserve precariobelasting.

Bij het onderdeel 'Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar' hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • In de raming 2020 zijn de budgetten opgenomen inclusief de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de tussentijdse rapportages en de aparte raadsbesluiten tot en met september 2020.
  • De volgende wijzigingen zijn hier opgenomen:
    - aanpassingen als gevolg van individuele raadsbesluiten;
    - de financiële gevolgen van de 1e en de 2e Tussentijdse rapportage 2020 voor het jaar 2021;

- de nieuwe voorstellen met financiële gevolgen in 2021
- een toelichting op enkele verschillen in de tabel personele inzet ( verder verfijnen van de verdeling van de uren over verschillende producten wordt niet toegelicht)

 
Investeringsplan
We besteden verder aandacht aan het Investeringsplan. Alle investeringen die op het investeringsplan staan, zijn al eerder door de raad vastgesteld of zijn al eerder opgenomen in de P&C-documenten.
In het investeringsplan staan de nog niet gevoteerde investeringsbudgetten. De toekomstige lasten hiervan staan in programma 9 bij de reserveringen. De lasten van de gevoteerde kredieten zitten in de kapitaallasten van het product. Deze zitten in de tabellen bij 'Wat mag het kosten' in elk programma.
(In het overzicht 'Gevoteerde investeringsbudgetten' zijn alleen de investeringsbudgetten opgenomen waarvan de levering of realisatie langer gaat duren dan verwacht.)

Risico's
In de programma's zijn vanaf 2021 ook ontwikkelingen en risico's opgenomen. De risico's met een risicoscore van 15 of hoger worden toegelicht. Voor meer informatie over risico's verwijzen we naar de paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Verbonden partijen
Bij ieder programma lichten we toe hoe de verbonden partijen bijdragen aan de doelen van het programma door aandacht te besteden aan de doelen en de ontwikkelingen van de verbonden partijen die bij het programma hoort.

PARAGRAFEN

De paragrafen zijn programmaoverstijgend.  In de paragrafen leggen we de beleidslijnen vast met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Naast de zeven verplichte paragrafen (lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid) heeft de gemeenteraad de paragraaf Duurzaamheid toegevoegd.

FINANCIËN

Dit onderdeel bevat onder meer een uiteenzetting van de Financiële positie. Het 'financieel overzicht' geeft een beeld van het verloop van de financiën sinds de Kadernota 2021 tot en met het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024. De 'autonome ontwikkelingen', de 'nieuwe voorstellen' en de 'inzet van de reserve precariobelasting' worden afzonderlijk toegelicht. Voor de doorwerking van de 2e tussentijdse rapportage 2020, wordt verwezen naar deze rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25