Financiën

Taakveldenbegroting

Taakveldenbegroting

Taakveldenbegroting 2021

Nr.

Bedragen x € 1.000

 Lasten 2021

 Baten 2021

Saldo 2021

0

Bestuur en ondersteuning

-33.700

98.744

65.045

0.1

Bestuur

-1.957

-

-1.957

0.10

Mutaties reserves

-12.166

15.865

3.699

0.11

Resultaat rekening van baten en lasten

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-1.160

570

-590

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.271

152

-1.119

0.4

Overhead

-15.873

657

-15.216

0.5

Treasury

91

101

192

0.61

OZB woningen

-230

9.228

8.998

0.62

OZB niet-woningen

-

3.176

3.176

0.64

Belastingen overig

-974

3.802

2.829

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

65.193

65.193

0.8

Overige baten en lasten

-160

-

-160

0.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

1

Veiligheid

-3.411

114

-3.298

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.299

67

-2.232

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.112

47

-1.066

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

-10.472

233

-10.239

2.1

Verkeer en vervoer

-10.431

233

-10.198

2.2

Parkeren

-41

-

-41

3

Economie

-4.517

3.561

-956

3.1

Economische ontwikkeling

-698

-

-698

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.266

3.327

61

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-218

20

-198

3.4

Economische promotie

-335

214

-121

4

Onderwijs

-4.213

324

-3.889

4.1

Openbaar basisonderwijs

-49

-

-49

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.066

-

-2.066

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.098

324

-1.774

5

Sport, cultuur en recreatie

-9.078

1.061

-8.017

5.1

Sportbeleid en activering

-627

-

-627

5.2

Sportaccommodaties

-3.057

856

-2.201

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-375

2

-374

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-

-94

5.6

Media

-842

6

-836

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.082

197

-3.885

6

Sociaal domein

-45.213

9.171

-36.043

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.170

575

-4.595

6.3

Inkomensregelingen

-10.545

8.498

-2.047

6.4

Begeleide participatie

-5.583

-

-5.583

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.076

20

-1.056

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.423

78

-3.346

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.776

-

-7.776

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.079

-

-10.079

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.561

-

-1.561

7

Volksgezondheid en milieu

-11.168

10.323

-846

7.1

Volksgezondheid

-1.686

-

-1.686

7.2

Riolering

-3.229

4.811

1.582

7.3

Afval

-3.658

5.232

1.574

7.4

Milieubeheer

-2.263

80

-2.184

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-332

200

-132

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.708

2.061

-2.647

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.951

493

-1.458

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-234

234

-

8.3

Wonen en bouwen

-2.523

1.334

-1.189

Saldo

-126.480

125.592

-890

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25