Financiën

EMU-saldo

 

(Bedragen x  1.000)

2021

2022

2023

2024

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)*

-4.859

-635

81

434

+

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.037

5.366

5.953

6.333

+

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

laste van de exploitatie

8.749

3.992

4.031

4.031

-

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële

vaste activa die op de balans worden

geactiveerd

14.158

16.099

12.326

13.994

+

5

De in mindering op onder 4 bedoelde

investeringen gebrachte ontvangen bijdragen

van het Rijk, de Provincies, de Europese

Unie en overigen

0

0

0

0

+

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs)

0

0

0

0

-

6b

Boekwinst op desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa

0

0

0

0

-

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de

uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

1.874

667

526

509

+

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen

verkoopprijs)

2.706

2.536

2.536

2.536

-

8b

Boekwinst op grondverkopen

0

0

0

0

-

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

2.973

4.017

4.496

3.488

-

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen,

maar rechtstreeks ten laste van de reserves

worden gebracht en die nog niet vallen onder

één van de andere genoemde posten

-

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

aandelen

Berekend EMU-saldo

-7.372

-9.524

-4.747

-4.657

* Een exploitatietekort heeft een minteken

 
De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min vergroten het EMU-tekort.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25