Financiën

Baten en lasten meerjarenbegroting 2021 - 2024

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Baten en lasten meerjarenbegroting 2021 - 2024

Nr.

Bedragen x € 1.000

Lasten 2021

Baten     2021

Lasten    2022

Baten     2022

Lasten    2023

Baten     2023

Lasten    2024

Baten    2024

1

Totaal Veiligheid

-3.411

114

-3.403

114

-3.403

114

-3.403

114

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.299

67

-2.291

67

-2.291

67

-2.291

67

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.112

47

-1.112

47

-1.112

47

-1.112

47

2

Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat

-10.472

233

-5.426

233

-5.426

233

-5.426

233

2.1

Verkeer en vervoer

-10.431

233

-5.385

233

-5.385

233

-5.385

233

2.2

Parkeren

-41

-41

-41

-41

-

3

Totaal Economie

-4.517

3.561

-4.517

3.561

-4.547

3.561

-4.547

3.561

3.1

Economische ontwikkeling

-698

-698

-728

-728

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.266

3.327

-3.266

3.327

-3.266

3.327

-3.266

3.327

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-218

20

-218

20

-218

20

-218

20

3.4

Economische promotie

-335

214

-335

214

-335

214

-335

214

4

Totaal Onderwijs

-4.213

324

-4.213

324

-4.107

218

-4.107

218

4.1

Openbaar basisonderwijs

-49

-49

-49

-49

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.066

-2.066

-2.066

-2.066

-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.098

324

-2.098

324

-1.992

218

-1.992

218

5

Totaal Sport, cultuur en recreatie

-9.078

1.061

-9.036

1.089

-9.036

1.089

-9.091

1.039

5.1

Sportbeleid en activering

-627

-627

-627

-627

-

5.2

Sportaccommodaties

-3.057

856

-3.046

900

-3.046

900

-3.046

900

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-375

2

-375

2

-375

2

-375

2

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-95

-95

-95

-

5.6

Media

-842

6

-842

6

-842

6

-842

6

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.082

197

-4.051

181

-4.051

181

-4.106

131

6

Totaal Sociaal domein

-45.213

9.171

-44.673

9.171

-44.059

9.171

-43.846

9.171

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.170

575

-5.160

575

-5.061

575

-5.061

575

6.3

Inkomensregelingen

-10.545

8.498

-10.385

8.498

-10.336

8.498

-10.336

8.498

6.4

Begeleide participatie

-5.583

-5.347

-5.122

-4.909

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.076

20

-1.142

20

-1.146

20

-1.146

20

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.423

78

-3.398

78

-3.397

78

-3.397

78

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.776

-7.744

-7.744

-7.744

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.079

-9.986

-9.792

-9.792

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.561

-1.511

-1.461

-1.461

-

7

Totaal Volksgezondheid en milieu

-11.168

10.323

-10.897

10.317

-10.908

10.317

-10.903

10.317

7.1

Volksgezondheid

-1.686

-1.688

-1.688

-1.688

-

7.2

Riolering

-3.229

4.811

-3.268

4.811

-3.271

4.811

-3.271

4.811

7.3

Afval

-3.658

5.232

-3.646

5.226

-3.641

5.226

-3.646

5.226

7.4

Milieubeheer

-2.263

80

-1.958

80

-1.962

80

-1.966

80

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-332

200

-337

200

-346

200

-332

200

8

Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.708

2.061

-4.298

2.061

-4.294

2.218

-4.290

2.218

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.951

493

-1.541

493

-1.537

650

-1.533

650

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-234

234

-234

234

-234

234

-234

234

8.3

Wonen en bouwen

-2.523

1.334

-2.523

1.334

-2.523

1.334

-2.523

1.334

9

Totaal Bestuur en ondersteuning

-21.534

82.879

-22.882

81.840

-24.655

83.598

-26.111

85.290

9.1

Bestuur

-1.957

-2.049

-2.096

-2.119

-

9.2

Burgerzaken

-1.160

570

-1.160

570

-1.156

570

-1.156

570

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.271

152

-1.221

152

-1.221

152

-1.221

152

9.4

Overhead

-15.873

657

-16.293

657

-16.581

657

-17.044

657

9.5

Treasury

91

101

117

101

123

101

126

101

9.61

OZB woningen

-230

9.228

-180

9.511

-180

9.800

-180

10.093

9.62

OZB niet-woningen

-

3.176

-

3.229

-

3.383

-

3.438

9.64

Belastingen overig

-974

3.802

-974

371

-974

371

-974

371

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

65.193

-

67.249

-

68.564

-

69.908

9.8

Overige baten en lasten

-160

-1.122

-2.570

-3.543

-

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

Totaal Lasten en totaal Baten

-114.314

109.727

-109.345

108.710

-110.435

110.519

-111.724

112.161

Mutatie reserves progr. 1 t/m 9

-12166

15865

250

199

-333

259

-332

268

baten en lasten meerjarenbegroting

-126.478

125.590

-109.092

108.906

-110.768

110.774

-112.056

112.425

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25