Financiën

Incidentele baten en lasten

Uitgangspunten:
Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Ook bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het van belang dat raadsleden kunnen zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn.
Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel.
Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend.
Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Denk hierbij aan de lasten van verkiezingen. Ook door nieuw beleid of door bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om éénmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.
Een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, blijft gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.

2021

2022

2023

2024

Begrote incidentele lasten en baten

lasten

baten

mutatie reserves

effect

lasten

baten

mutatie reserves

effect

lasten

baten

mutatie reserves

effect

lasten

baten

mutatie reserves

effect

Programma 1 "Veiligheid"

Explosievenopruiming

         -  

         -  

           9

           9

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal Programma 1 "Veiligheid"

         -  

         -  

          9

          9

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat"

Kwartiermaker dijkversterking tlv algemene reserve

        -22

         -  

         22

         -  

        -22

         -  

         22

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Storting in voorziening onderhoud wegen

   -5.000

   -5.000

Vormen investeringsreserve fietsvoorzieningen

         -  

         -  

   -2.100

   -2.100

Vormen investeringsreserve bochten karstraat

         -  

         -  

   -3.591

   -3.591

Dekking fietsvoorziening uit fonds bovenwijks

         -  

         -  

       350

       350

Dekking  bochten karstraat uit fonds bovenwijks

         -  

         -  

    2.500

    2.500

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Storting in voorziening onderhoud wegen

Totaal Programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat"

   -5.022

         -  

   -2.819

   -7.841

       -22

         -  

         22

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 3 "Economie"

-

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal Programma 3 "Economie"

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 4 "Onderwijs"

Onderwijsachterstanden

      -131

       131

         -  

         -  

      -106

       106

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal Programma 4 "Onderwijs"

      -131

       131

         -  

         -  

      -106

       106

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 5 "Sport, cultuur en recreatie"

Huur tijdelijke lokalen Jonge kracht

        -11

         -  

         11

         -  

Totaal Programma 5 "Sport, cultuur en recreatie"

       -11

         -  

        11

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 6 "Sociaal Domein"

Taskforce Sociaal Domein; Aansluiting op zorgstructuur onderwijs

      -100

       100

         -  

         -  

      -100

         -  

          -  

      -100

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Taskforce Sociaal Domein; Beleidsaviseurs, kwaliteitsmedewerker, job-hunter

      -400

       100

         -  

      -300

      -250

       100

          -  

      -150

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Was en strijk pilot tlv bestemmingsreserve Stimulering huishoudelijke hulp

      -100

         -  

       100

         -  

         -  

         -  

          -  

          -  

Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ivm Taskforce

         -  

         -  

    1.044

    1.044

         -  

         -  

       550

       550

Totaal Programma 6 "Sociaal Domein"

      -600

       200

    1.144

       744

      -350

       100

       550

       300

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 7 "Volksgezondheid en milïeu"

Energietransitie tlv transitiefonds energie

      -340

         -  

       340

Vervanging materieel algemene begraafplaatsen

         -  

         -  

         -  

         -  

          -5

         -  

          -  

          -5

        -14

          -  

          -  

        -14

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal Programma 7 "Volksgezondheid en milïeu"

      -340

         -  

       340

         -  

         -5

         -  

         -  

         -5

        -14

         -  

         -  

        -14

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing"

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

      -375

         -  

       375

         -  

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal Programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing"

      -375

         -  

       375

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

Programma 9 "Bestuur en ondersteuning"

Vervangingsinvesteringen materieel Technisch Wijkbeheer

         -  

         -  

         -  

         -  

        -16

         -  

          -  

        -16

        -50

          -  

          -  

        -50

          -  

          -  

WOZ - wijziging waarderingsgrondslag

        -50

         -  

         -  

        -50

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Opbrengst precariobelasting

         -  

    3.431

   -2.040

    1.391

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Opbrengst precariobelasting afbouwen t.g.v. algemene reserve

         -  

         -  

   -1.047

   -1.047

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Vrijval reserve precariobelasting

         -  

         -  

   12.083

   12.083

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Restant reserve precariobelasting storten in Algemene reserve

         -  

         -  

   -4.242

   -4.242

         -  

         -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Teambuildingsactiviteiten tlv IZA-gelden

        -18

         -  

         18

         -  

        -18

         -  

         18

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal Programma 9 "Bestuur en ondersteuning"

       -68

    3.431

    4.772

    8.135

       -34

         -  

         18

        -16

        -50

         -  

         -  

        -50

         -  

         -  

         -  

         -  

Totaal incidentele baten en lasten 

   -6.547

    3.762

    3.832

    1.047

      -516

       206

       590

       279

        -65

          -  

          -  

        -65

          -  

          -  

          -  

          -  

 

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25