Financiën

Prognose balans

Geprognosticeerde balans 2021-2024

Activa (bedragen x € 1.000)

Balans
1-1-2021

Balans
31-12-2021

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

Vaste activa

Immateriële vaste activa

174

105

76

46

19

Materiële vaste activa

113.441

123.923

134.288

140.519

148.175

Financiële vaste activa

6.066

5.822

5.744

5.666

5.589

Totaal vaste activa

119.681

129.850

140.107

146.232

153.783

Vlottende activa

Voorraden

9.899

8.067

6.596

4.757

2.838

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

8.828

8.489

7.685

7.685

7.685

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

Totaal vlottende activa

21.041

18.870

16.595

14.757

12.838

Totaal generaal

140.722

148.720

156.703

160.989

166.621

Passiva (bedragen x € 1.000)

Balans
1-1-2021

Balans
31-12-2021

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.982

38.417

37.782

37.864

38.298

Voorzieningen

17.375

23.151

23.126

22.661

23.279

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

57.895

60.259

67.623

64.987

62.352

Totaal vaste passiva

118.252

121.826

128.531

125.512

123.929

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

8.279

12.703

13.981

19.809

26.527

Overlopende passiva

14.191

14.191

14.191

15.668

16.165

Totaal vlottende passiva

22.470

26.894

28.172

35.477

42.692

Totaal generaal

140.722

148.720

156.703

160.989

166.621

 

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25