Financiën

Reserves en voorzieningen

 

Verloop Algemene reserve

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo per 1 januari 

          22.597

          16.723

          20.615

          20.307

          20.214

Resultaat 2019

          -4.730

Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2019

             -126

Saldo 1-1-2020 ná resultaatbestemming

          17.741

Dekking saldi meerjarenbegroting 2021-2024

             -888

             -187

                  7

              369

Dekking saldo 2020 conform 2e turap

             -876

Saldo 2020 (inclusief tussentijdse rapportages)

          16.865

Vrijval reserve precario inclusief reservering COVID-19

           4.242

Vrijval verliesvoorziening Reg.Progr.Werklocaties

           4.066

Storting in reserve sociaal domein

          -3.000

Storting in reserve sociaal domein Task force

             -500

Dekking begroting Scalabor/werkbedrijf Arnhem

             -479

Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens)

             -100

             -100

             -100

             -100

             -100

Dekking Kinkelvisie

             -138

Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen

              558

           1.047

Invoering omgevingswet

             -375

             -375

Kwartiermaker dijkversterking

               -22

               -22

               -22

Uitvoering verkeersbesluiten

               -66

Revitalisering Houtakker I

               -75

Tijdelijke lokalen jonge kracht

               -11

               -11

Saldo per 31-12

16.723

20.615

20.307

20.214

20.483

Overzicht reserves en voorzieningen

Stand

Resultaat-

2020

2021

2022

2023

2024

Stand

31-12-2019

bestemming

31-12-2024

Overzicht reserves

Algemene reserve 

22.597

-4.856

-1.018

3.892

-309

-93

269

20.483

Bestemmingsreserves

Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten

Aanpassing kruising Valom

325

0

-6

-6

-6

-6

301

Sociaal Culturele Centra

514

-43

-41

-41

-42

-43

305

Bochten Karstraat

0

0

3.591

0

-66

-67

3.458

Fietsvoorzieningen

0

0

2.100

0

-32

-39

2.029

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

3.166

0

-2.850

0

0

0

316

Reserve inzet woningbouw

1.805

-130

0

0

0

0

1.675

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Bedrijfsvoering en personele verplichtingen

76

-37

-18

-18

0

0

4

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

5.681

-28

22

0

0

0

5.676

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

Onderhoud schoolgebouwen 

20

-20

0

0

0

0

0

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

618

-618

0

0

0

0

0

Grondsanering gemeentewerf Gendt

127

-127

0

0

0

0

0

Wijkplatforms

0

30

0

0

0

0

0

30

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven

24

-15

-9

0

0

0

0

Civieltechnische kunstwerken

69

28

28

28

28

28

206

Revitalisering Zilverkamp

26

-26

0

0

0

0

0

Inzet combinatiefunctionarissen

40

-19

0

0

0

0

21

Kunst 

57

8

8

8

8

8

98

Landschapsfonds

135

0

0

0

0

0

135

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

278

-65

-100

0

0

0

113

Sociaal domein

0

1.594

-1.044

-550

0

0

0

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

0

39

165

175

182

177

739

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

277

0

0

0

0

0

277

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135

0

0

0

0

0

135

Startersleningen

404

0

0

0

0

0

404

Revolverend fonds vastgoed*

321

-321

0

0

0

0

0

0

Precariobelasting

8.003

2.040

-10.043

0

0

0

0

Vervanging straatmeubilair

55

20

20

20

20

20

155

NEXTgarden

700

-588

0

0

0

0

112

Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen

90

-30

0

0

0

0

60

Rehabilitatie wegen

114

57

59

58

83

87

459

Groenfonds Lingewaard

99

0

0

0

0

0

99

Visie Kinkelplein

138

0

0

0

0

0

138

Algemene uitkering

200

-200

0

0

0

0

0

0

Transitiefonds energie

500

616

-300

-340

0

0

0

476

Tijdelijke huisvesting SGS

418

-24

0

0

0

0

394

Totaal bestemmingsreserves

24.417

126

1.716

-8.457

-326

175

165

17.815

Totaal reserves

47.015

-4.730

698

-4.565

-635

82

434

38.298

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

6.215

-42

-35

32

55

55

6.279

Voorziening ruilverkaveling

46

0

0

0

0

0

46

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363

0

0

0

0

0

363

6.625

0

-42

-35

32

55

55

6.689

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen

1.922

-369

5.583

-415

-969

64

5.816

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

167

0

0

0

0

0

167

Onderhoud gebouwen

1.536

270

0

0

0

0

1.806

Onderhoud buitensport accommodaties

75

331

220

125

200

175

1.127

3.700

0

232

5.804

-290

-769

239

8.916

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Voorziening planschade 

335

0

0

0

0

0

335

Voorziening riolering

5.090

-8

7

233

249

325

5.895

Voorziening grafrechten

846

0

0

0

0

0

846

Voorziening vooruitontvangen leges

293

305

0

0

0

0

598

6.564

0

297

7

233

249

325

7.675

Totaal voorzieningen

16.889

0

487

5.776

-25

-465

619

23.279

Totaal reserves en voorzieningen

63.903

-4.730

1.185

1.210

-660

-383

1.053

61.578

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25