De paragrafen

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Lingewaard wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te recreëren. De openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Het beheer moet voldoen aan het afgesproken kwaliteitsniveau in de beleidsplannen. We investeren in het onderhouden van kapitaalgoederen voor het dagelijks onderhoud, het uitvoeren van (groot)onderhoud en vervangingen.
We gebruiken meerjarenprogramma’s voor de uitvoering van groot onderhoud en voor inzicht op de toekomstige uitgaven. Leidt dit niet meer tot het minimaal vereiste kwaliteitsniveau, dan vervangen we de voorzieningen. Op dat moment zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk.

In deze paragraaf geven we de volgende onderdelen per kapitaalgoed weer:
•   de kaders die we hanteren voor het onderhoud van de openbare ruimte,
•   het actuele onderhoudsniveau,
•   welke werkzaamheden we uit gaan voeren,
•   de financiële consequenties.

Naast een aantal specifiek genoemde beleidskaders zijn er een groot aantal wetten die ook regels stellen aan het onderhoud. Bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wegenwet of de Arbowet.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25