Financiën

Uitvoeringsinformatie

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Uitvoeringsinformatie 2021

Nr.

Bedragen x € 1.000

Lasten 2021

Baten
2021

Saldo
2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

1

Totaal Veiligheid

-3.411

114

-3.298

-3.344

-3.582

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.299

67

-2.232

-2.318

-2.554

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.112

47

-1.066

-1.026

-1.028

2

Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat

-10.472

233

-10.239

-5.368

-5.314

2.1

Verkeer en vervoer

-10.431

233

-10.198

-5.324

-5.277

2.2

Parkeren

-41

-

-41

-44

-37

3

Totaal Economie

-4.517

3.561

-956

-1.600

1.033

3.1

Economische ontwikkeling

-698

-

-698

-762

-768

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.266

3.327

61

-553

2.028

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-218

20

-198

-191

-155

3.4

Economische promotie

-335

214

-121

-94

-72

4

Totaal Onderwijs

-4.213

324

-3.889

-3.996

-3.698

4.1

Openbaar basisonderwijs

-49

-

-49

-69

-72

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.066

-

-2.066

-2.486

-2.298

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.098

324

-1.774

-1.441

-1.328

5

Totaal Sport, cultuur en recreatie

-9.078

1.061

-8.017

-7.740

-7.785

5.1

Sportbeleid en activering

-627

-

-627

-645

-666

5.2

Sportaccommodaties

-3.057

856

-2.201

-1.999

-2.044

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-375

2

-374

-381

-389

5.5

Cultureel erfgoed

-95

-

-94

-95

-67

5.6

Media

-842

6

-836

-843

-818

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.082

197

-3.885

-3.777

-3.801

6

Totaal Sociaal domein

-45.213

9.171

-36.043

-36.954

-35.574

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.170

575

-4.595

-4.822

-4.761

6.3

Inkomensregelingen

-10.545

8.498

-2.047

-2.326

-2.120

6.4

Begeleide participatie

-5.583

-

-5.583

-5.680

-5.806

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.076

20

-1.056

-1.333

-1.258

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.423

78

-3.346

-3.680

-3.616

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.776

-

-7.776

-7.580

-6.897

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.079

-

-10.079

-9.959

-9.814

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.561

-

-1.561

-1.574

-1.302

7

Totaal Volksgezondheid en milieu

-11.168

10.323

-846

-1.191

-1.362

7.1

Volksgezondheid

-1.686

-

-1.686

-1.669

-1.521

7.2

Riolering

-3.229

4.811

1.582

1.339

1.455

7.3

Afval

-3.658

5.232

1.574

1.314

481

7.4

Milieubeheer

-2.263

80

-2.184

-2.047

-1.603

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-332

200

-132

-128

-174

8

Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.708

2.061

-2.647

-2.557

-1.294

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.951

493

-1.458

-1.746

-779

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-234

234

-

-

-113

8.3

Wonen en bouwen

-2.523

1.334

-1.189

-811

-402

9

Totaal Bestuur en ondersteuning

-21.534

82.879

61.346

59.413

53.884

9.1

Bestuur

-1.957

-

-1.957

-1.915

-2.658

9.2

Burgerzaken

-1.160

570

-590

-426

-524

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.271

152

-1.119

-1.123

-1.110

9.4

Overhead

-15.873

657

-15.216

-14.724

-15.544

9.5

Treasury

91

101

192

269

6

9.61

OZB woningen

-230

9.228

8.998

8.720

8.025

9.62

OZB niet-woningen

-

3.176

3.176

2.924

2.723

9.64

Belastingen overig

-974

3.802

2.829

2.855

2.280

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

65.193

65.193

63.559

60.692

9.8

Overige baten en lasten

-160

-

-160

-726

-

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-6

Totaal Saldo van lasten en baten

-114.314

109.727

-4.589

-3.337

-3.692

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

-12.166

15.865

3.700

2.463

-1.038

Saldo MJB 2021 - 2024

-126.478

125.590

-888

-877

-4.729

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25