De programma's

4. Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma onderwijs vallen taken op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzalen,  basisonderwijs, bewegingsonderwijs, onderwijshuisvesting, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie.

Lasten & baten

Lasten

4.213.114

3,3 %

Baten

324.142

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25